زبان خود را انتخاب کنید
 • Arabic
 • Croatian(Croatia)
 • Czech(CzechRepublic)
 • Danish
 • English
 • French
 • German
 • Greek(Greece)
 • Hungarian
 • Italian
 • Persian
 • Polish
 • Portuguese
 • Portuguese(Brazil)
 • Romanian(Romania)
 • Russian
 • Serbian(Serbia)
 • Spanish
 • Swedish(Sweden)
 • Turkish(Turkey)
 • Welcome to the Open Game Panel Installer

  بررسی دسترسی های مورد نیاز فایل:

  includes/config.inc.phpساخت یک فایل خالی.
  modules/TS3Admin/templates_cدسترسی Write مورد نیاز است

  Checking PHP version:

  PHP Version >= 5.37.2.15-1+0~20190209065123.16+stretch~1.gbp3ad8c0

  Checking required modules:

  PHP XML-RPC moduleپیدا شد
  PHP Curl moduleپیدا شد
  PHP XML Readerپیدا شد
  PHP JSON Extensionپیدا شد
  PHP Zip Extensionپیدا شد
  PHP mbstring Extensionپیدا شد
  Pear XXTEA

  پیدا شد

  Pear

  پیدا شد

  file_get_contents()

  پیدا شد

  allow_url_fopen=on

  پیدا شد

  Checking optional modules:

  PHP BCMath Extensionپیدا شد

  بارگذاری مجدد